LVICE²

Lunar vicinity complex environmental explorer
První mise čistě české sondy k Měsíci a do meziplanetárního prostoru
Logo mise

Testování v Japonsku

, ,

Koncem dubna proběhly první testy přístrojů pro misi LVICE2 na japonském částicovém urychlovači HIMAC (Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba), kde nám za tímto účelem byl schválen tříletý projekt “Novel Space Dosimetry System for the Czech Satellite in the Cislunar Environment” pokrývající náklady na provoz urychlovače. Díky projektu tak můžeme 2x do roka mít vlastní experiment na svazku těžkých iontů od helia po xenon o energiích několika set MeV na nukleon.

Dubnové testy byly na svazcích iontů hélia 150 MeV/u a měly dva cíle: 

  1. kalibraci senzorů Ústavu jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT pro detektor PARDAL² (PArticle Radiation Detector At Lunar orbit and Lagrange points) a SPACEDOS,
  2. radiační testy odolnosti magnetometru AMRMAG z dílny FEL ČVUT.

Příklad výsledků použitých pro kalibraci jsou uvedeny na obrázku zobrazujícího spektra deponovaných energií ve 4 PIN diodách používaných v detektoru SPACEDOS. Pík v blízkosti 1 MeV ukazuje deponovanou energii iontu (He-4) s primární energií, následující píky patří rovněž primárnímu iontu o energii snížené pomocí binárních filtrů. Menší energie primárního iontu má totiž za následek, že ve sledovaném objemu zůstane větší množství energie, proto jsou píky ve vyšších hodnotách deponovaných energií. Ve svazku vznikají i další ionty (protony a deuterony) jadernými interakcemi primárního iontu na komponentech beamline upravujících svazek. Jejich deponované energie jsou v kontinuu na začátku spektra. Ve spektrech jsou jasně patrné rozdíly, díky experimentu tedy máme možnost PIN diodu překalibrovat tak, aby se spektra rovnala a píky byly v očekávaných hodnotách deponovaných energií.

cs_CZCS